بر اساس محتویات نامه مورد اشاره، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال ۹۷ با بیش از ۴۲ هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی ، بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه، بزرگترین گله دامپروری ، بزرگترین کارخانه لبنیات و ده ها کارخانه و تاسیسات و یک شهرک بزرگ مسکونی، به ثمن بخس به یک شرکت «فاقد اهلیت» و با «قیمت خیانت بار» واگذار شده که با گزارش به دادستان وقت اردبیل و بررسی لازم در ۳ آبان ۹۷ این واگذاری ابطال شد اما مجددا به فرد دیگری با دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان و مابقی با تنفس ۲ ساله طی قساط ۱۲ ساله آن هم  با ضمیمه کردن زمین های غصبی عشایر به آن وگذار شده است.

به نوشته سایت الف، در این نامه ضمن تاکید بر اینکه دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی بر تخلفات این واگذاری صحه گذشته اند و رییس دیوان محاسبات آن را «بزرگترین تخلفات خصوصی سازی» عنوان نموده از آیت الله رییسی خواسته شده با اولویت لغو واگذاری اراضی غصبی عشایر که در واگذاری دوم و علیرغم ابطال واگذاری نخست صورت گرفته نسبت به بررسی و ابطال کلیت این واگذاری اقدام شود.

انتهای پیام