تکنولوژی‌های ارتباطی با همه مزیت‌هایی که برای افراد و جوامع انسانی دارند، اما بعضاً به جای تسهیل امور، باعث ایجاد فاصله افراد با یکدیگر شده و اثرات مخربی را در ساحت اجتماعی بوجود می‌آورند.

ضمن این که به لطف همین تکنولوژی که به زندگی یکایک انسانها گره خورده است برای مثال بسیاری از شهروندان، خدمات دولتی را از طریق الکترونیکی دریافت کرده و این مسئله موجب تنزیل هزینه‌ها، افزایش راندمان کار و رضایت ارباب رجوع می‌شود.

با این وجود آنچه که در این میان مهم و اساسی به نظر می‌رسد ضرورت ایجاد موازنه و رعایت چارچوب‌های حساس ارتباطی "سنتی" و "نوین"  در سیستم‌های خدمات‌رسان به مردم منجمله شهرداری اردبیل است که اداره شهر را بر پایه انسان‌محوری نهاده و خود را ملزم به مختصات آن می‌داند.

در دستگاههای اداری، مدیریت ارتباطات و روابط‌عمومی به دلیل ماموریتهای سازمانی که دارند، ویترین و پیشانی ارتباطی با مردم شناخته می‌شوند و لذاست که ایده‌های خلاقانه و نوآورانه در تسهیل این مسیر را چه بسا می‌توان از مدیران و کارگزاران در این واحدها مطالبه و جستجو کرد.

ملاقات منظم مردمی شهردار با شهروندان را می‌توان از جمله مصادیق بحث حاضر دانست که به باور نگارنده نباید اجازه داده شود این شیوه ارتباط سنتی قربانی موج فزاینده، شتابان و اعجازگونه مدل‌های ارتباطات مجازی و نوین شود، چرا که بیگمان یکی از اقتضائات و الزامات شهر انسان‌محور،همانا تقویت ارتباط تنگاتنگ با روح انسانها، گفتگوی چهره به چهره به عنوان اثرگذارترین شیوه ارتباط مسئولان با مردم و تسخیر زیرساخت‌های شهری به نفع انسانها است.

بررسی اقدامات اخیر در حوزه ارتباطی بیانگر این است که به نظر می‌رسد شهرداری اردبیل در دوره کنونی فعالیت خود "پوست اندازی" کرده و با توسعه ارتباطات فراتر از استان، پنجره نوین ارتباطی را گشوده و نقطه عطفی را در این زمینه رقم زده است و این موضوع را می توان در محوریت و میزبانی هفته پیش مدیریت ارتباطات شهرداری اردبیل از کارگزاران و مدیران ارتباطی شهرداری‌های شمال و شمالغرب کشور ارزیابی و تحلیل کرد.

با این وجود آنچه که می تواند موجب الگوسازی و تضمین دورنمای مسیر ارتباطی شهرداری اردبیل باشد، تقویت بیش از پیش تعامل با رسانه ها و بهره گیری از توان و استعداد اصحاب رسانه در نهادینه کردن این راهبرد اساسی است.

فاطمه روح نواز